خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افشای اطلاعات

۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت مادیرا
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کروی
۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت اپرداز
۲۹ آبان ۱۴۰۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۷ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۷ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وسبحان
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وغدیر
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰

ولبهمن

– افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت: بهمن لیزینگ

موضوع افشاء: نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف

شرح موضوع شامل دلایل نقل و انتقال و برنامه شرکت و تأثیر بر روند عملیات شرکت: با توجه به عدم دریافت پیشنهاد جهت فروش ملک واقع در خیابان ولی عصر (عج) از طریق مزایده برگزار شده هیات مدیره با توجه به رکود بازار ملک و کاهش قدرت خریداران و عدم استفاده ساختمان مذکور در حوزه عملیاتی شرکت ، تصمیم به ترک تشریفات مزایده و فروش ملک مزبور به تک پیشنهاد واصل شده پس از تاریخ برگزاری مزایده از شرکت مشارکتی اسیکرا اتو الکتریک ایران به قیمت ۵۴۵ میلیارد ریال با شرایط پرداختی در سه نوبت که مرحله اول همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک ( چک مزبور وصول گردید) و مابقی طی دو قسط مساوی با فاصله پرداخت شش ماهه با احتساب سود ۱۸ درصد نموده که اطلاعات مبایعه نامه منعقده به شرح ذیل و پیوست حضورتان ارسال میگردد. ضمناً شایان ذکر می باشد با توجه به شرایط فروش ملک مذکور در خصوص نحوه شناسایی سود در دفاتر از حسابرس و بازرس قانونی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۲۶۸۲ مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ استعلام اخذ شده که با دریافت اظهارنظر بازرس قانونی در اسرع وقت افشا و به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#ولبهمن
#افشای_اطلاعات

Telegramattach
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت پکرمان