خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۲۹ دی ۱۴۰۱
دلر – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ دی ۱۴۰۱
لوتوس – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۸ دی ۱۴۰۱
وهور – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
آرمان – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
وفتخار – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
حآسا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
فخاس – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
گوهران – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
خعمرا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
سامان – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
دسانکو – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
کپشیر – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
ونیکی – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۳۰ شهریور ۱۴۰۱
وهامون – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
دسبحا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
غگز – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
ساروم – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
کطبس – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شاملا – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
والبر – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
وملل – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
اتکام – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
کاسپین – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
تاپیکو – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
دالبر – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
بکام – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خاور – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
کفرا – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۲ آذر ۱۴۰۰
ولملت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۱ آذر ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده