خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
وهامون – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
دسبحا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
غگز – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
ساروم – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
کطبس – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شاملا – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
والبر – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
وملل – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
اتکام – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
کاسپین – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
تاپیکو – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
دالبر – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
بکام – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خاور – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
کفرا – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۲ آذر ۱۴۰۰
ولملت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۱ آذر ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
بکام - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکویر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۵ آبان ۱۴۰۰
دکپسول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پردیس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شفن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۴ آبان ۱۴۰۰
میدکو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ آبان ۱۴۰۰
میدکو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ آبان ۱۴۰۰
پلاست - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۲ آبان ۱۴۰۰
اعتلا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۹ آبان ۱۴۰۰
دکپسول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۹ آبان ۱۴۰۰
کسعدی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده