خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۱۷ آبان ۱۴۰۰
بفجر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۷ آبان ۱۴۰۰
خموتور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۵ آبان ۱۴۰۰
پخش - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۹ آبان ۱۴۰۰
برکت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خاهن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
خمهر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
آرمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شگل - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ولقمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ مهر ۱۴۰۰
کمینا - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۴ مهر ۱۴۰۰
کگاز - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۲ مهر ۱۴۰۰
شگل - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چکاوه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وحافظ - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۱ مهر ۱۴۰۰
لوتوس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۴ مهر ۱۴۰۰
دبالک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۳ مهر ۱۴۰۰
دسبحان - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تماوند - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
کحافظ - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
کگل - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
فنفت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
رکیش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
وتعاون - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
جهرم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
غنیلی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده