خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۰۲ آذر ۱۴۰۰
ولملت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۱ آذر ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
بکام - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکویر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۵ آبان ۱۴۰۰
دکپسول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پردیس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شفن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۴ آبان ۱۴۰۰
میدکو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ آبان ۱۴۰۰
میدکو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ آبان ۱۴۰۰
پلاست - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۲ آبان ۱۴۰۰
اعتلا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۹ آبان ۱۴۰۰
دکپسول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۹ آبان ۱۴۰۰
کسعدی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۷ آبان ۱۴۰۰
بفجر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۷ آبان ۱۴۰۰
خموتور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۵ آبان ۱۴۰۰
پخش - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۹ آبان ۱۴۰۰
برکت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خاهن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
خمهر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
آرمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شگل - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ولقمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ مهر ۱۴۰۰
کمینا - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۴ مهر ۱۴۰۰
کگاز - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۲ مهر ۱۴۰۰
شگل - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چکاوه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*