خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۱۴ دی ۱۳۹۹
ثپردیس – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: سرمای…
۱۳ دی ۱۳۹۹
ثاخت – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: بین الم…
۱۱ دی ۱۳۹۹
وکار – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: بانک کار آفرین📌 …
۱۰ دی ۱۳۹۹
غشوکو – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: شوکو پ…
۱۰ دی ۱۳۹۹
چکاوه – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه) شرکت: صنایع کا…
۱۰ دی ۱۳۹۹
چکاوه – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: صنایع کاغذ سازی ک…
۰۹ دی ۱۳۹۹
وگردش – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: بانک گر…
۰۹ دی ۱۳۹۹
ثشرق – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: سرمایه گ…
۰۸ دی ۱۳۹۹
دلر – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: داروسازی اکسیر📌 ب…
۰۸ دی ۱۳۹۹
ختراک – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: ریخته گری تراکتور…
۰۸ دی ۱۳۹۹
ختراک – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: ریخته گری تراکتور…
۰۸ دی ۱۳۹۹
سپ – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: پرداخت الکترونیک سام…
۰۸ دی ۱۳۹۹
ختراک – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: ریخته گری تراکتور…
۰۴ دی ۱۳۹۹
دقاضی – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: داروسازی شهید قاض…
۰۲ دی ۱۳۹۹
هجرت – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: پخش هجرت📌 بر اساس …
۰۱ دی ۱۳۹۹
ونیرو – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: سرمایه …
۰۱ دی ۱۳۹۹
تنوین – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: تامین سرمایه نوین…
۲۶ آبان ۱۳۹۹
نماد : کهمدا موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: شیشه همدان 📌 بر ا…