کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

گزارش عملکرد ماهیانه آسیا دی ماه ۱۴۰۲عملکرد ماهانه بیمه آسیا منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

آسیا
بیمه آسیا

با توجه به انتشار گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ آسیا باید یادآور شد که در قلب پالس‌های بازار سرمایه، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها جای دارند که نه تنها سلامت مالی یک کسب‌وکار را نمایان می‌سازند، بلکه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازند تا با دقت بیشتری به ارزیابی عملکرد فعلی و آینده‌نگری تجاری بپردازند. این گزارش‌ها به عنوان ابزارهایی برای شفافیت و پاسخگویی عمل می‌کنند و زمینه‌ساز تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر داده هستند.
از این رو شرکت بیمه آسیا گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ را به شرح زیر منتشر کرده است.

گزارش فعالیت ماهانه آسیا منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ما در این بخش، با تحلیل گزارش های ماهانه بیمه آسیا، چشم‌اندازی کلی از وضعیت فعلی و انتظارات آینده آسیا را ارائه می‌دهیم. این اطلاعات، که در زیر ارائه خواهند شد، برای درک بهتر روند‌های فعلی و تهیه برنامه‌های تاکتیکی آتی سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار هستند.


عملکرد ماهانه
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.
شرح
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اصلاحات
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-اصلاح شده
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)
خسارت پرداختی
حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)
خسارت پرداختی
حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)
خسارت پرداختی
حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)
خسارت پرداختی
حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)
خسارت پرداختی
رشته بيمه اي
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
مبلغ (میلیون ریال)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
مبلغ (میلیون ریال)
سهم(درصد)
درمان
۴۷,۶۹۸,۶۴۳
۲۳
۳۵,۱۵۲,۹۰۰
۲۹
۰
۰
۴۷,۶۹۸,۶۴۳
۲۳
۳۵,۱۵۲,۹۰۰
۲۹
۵,۱۴۷,۷۸۹
۲۰
۴,۶۷۸,۶۰۵
۲۶
۵۲,۸۴۶,۴۳۲
۲۳
۳۹,۸۳۱,۵۰۵
۲۹
ثالث - اجباري
۶۴,۶۴۵,۲۹۴
۳۲
۳۷,۸۰۹,۱۲۷
۳۲
۰
۰
۶۴,۶۴۵,۲۹۴
۳۲
۳۷,۸۰۹,۱۲۷
۳۲
۸,۵۱۹,۷۶۹
۳۲
۶,۹۷۱,۵۴۴
۳۸
۷۳,۱۶۵,۰۶۳
۳۲
۴۴,۷۸۰,۶۷۱
۳۳
ثالث - مازاد و ديه
۵,۸۰۵,۰۳۵
۳
۳,۳۰۵,۸۱۸
۳
۰
۰
۵,۸۰۵,۰۳۵
۳
۳,۳۰۵,۸۱۸
۳
۸۵۸,۷۳۶
۳
۶۳۳,۱۰۷
۳
۶,۶۶۳,۷۷۱
۳
۳,۹۳۸,۹۲۵
۳
حوادث سرنشين
۱۰,۷۰۴,۰۹۵
۵
۴,۴۳۱,۹۱۴
۴
۰
۰
۱۰,۷۰۴,۰۹۵
۵
۴,۴۳۱,۹۱۴
۴
۱,۴۰۶,۰۶۹
۵
۷۸۵,۳۰۸
۴
۱۲,۱۱۰,۱۶۴
۵
۵,۲۱۷,۲۲۲
۴
بدنه خودرو
۲۸,۱۶۱,۱۵۰
۱۴
۱۹,۹۷۱,۷۳۷
۱۷
۰
۰
۲۸,۱۶۱,۱۵۰
۱۴
۱۹,۹۷۱,۷۳۷
۱۷
۴,۷۰۹,۳۰۳
۱۸
۳,۱۹۷,۴۵۴
۱۸
۳۲,۸۷۰,۴۵۳
۱۴
۲۳,۱۶۹,۱۹۱
۱۷
آتش سوزي
۷,۵۰۵,۸۹۹
۴
۸,۱۱۸,۳۶۷
۷
۰
۰
۷,۵۰۵,۸۹۹
۴
۸,۱۱۸,۳۶۷
۷
۱,۲۶۴,۰۲۴
۵
۲۲۲,۵۰۳
۱
۸,۷۶۹,۹۲۳
۴
۸,۳۴۰,۸۷۰
۶
باربري
۱۰,۷۳۲,۵۴۸
۵
۱,۸۱۶,۴۰۰
۲
۰
۰
۱۰,۷۳۲,۵۴۸
۵
۱,۸۱۶,۴۰۰
۲
۱,۱۶۷,۸۸۳
۴
۴۷۰,۲۶۸
۳
۱۱,۹۰۰,۴۳۱
۵
۲,۲۸۶,۶۶۸
۲
مسئوليت
۷,۷۹۳,۷۲۳
۴
۲,۵۶۰,۸۷۵
۲
۰
۰
۷,۷۹۳,۷۲۳
۴
۲,۵۶۰,۸۷۵
۲
۸۳۲,۹۷۶
۳
۴۴۴,۷۴۸
۲
۸,۶۲۶,۶۹۹
۴
۳,۰۰۵,۶۲۳
۲
مهندسي
۱,۵۳۱,۲۹۰
۱
۲۹۱,۳۳۵
۰
۰
۰
۱,۵۳۱,۲۹۰
۱
۲۹۱,۳۳۵
۰
۲۱۷,۸۸۹
۱
۶۴,۶۶۶
۰
۱,۷۴۹,۱۷۹
۱
۳۵۶,۰۰۱
۰
کشتي
۱۱۵,۷۶۴
۰
۱۴,۵۲۶
۰
۰
۰
۱۱۵,۷۶۴
۰
۱۴,۵۲۶
۰
۲,۰۷۳
۰
۰
۰
۱۱۷,۸۳۷
۰
۱۴,۵۲۶
۰
هواپيما
(۴۷۴)
۰
۴,۸۰۰
۰
۰
۰
(۴۷۴)
۰
۴,۸۰۰
۰
۰
۰
۰
۰
(۴۷۴)
۰
۴,۸۰۰
۰
نفت و انرژي
۳,۶۰۳,۱۳۶
۲
۳۵,۴۴۳
۰
۰
۰
۳,۶۰۳,۱۳۶
۲
۳۵,۴۴۳
۰
۳۵۴,۲۷۷
۱
۰
۰
۳,۹۵۷,۴۱۳
۲
۳۵,۴۴۳
۰
حوادث
۱,۶۲۷,۰۴۲
۱
۳۰۳,۲۴۴
۰
۰
۰
۱,۶۲۷,۰۴۲
۱
۳۰۳,۲۴۴
۰
۲۲۴,۶۹۷
۱
۵۱,۶۶۳
۰
۱,۸۵۱,۷۳۹
۱
۳۵۴,۹۰۷
۰
اعتباري
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
زندگي - اندوخته دار
۷,۳۳۲,۳۲۲
۴
۲,۷۲۷,۴۹۷
۲
۰
۰
۷,۳۳۲,۳۲۲
۴
۲,۷۲۷,۴۹۷
۲
۸۶۶,۲۸۲
۳
۳۶۳,۲۲۹
۲
۸,۱۹۸,۶۰۴
۴
۳,۰۹۰,۷۲۶
۲
زندگي - غير اندوخته دار
۶,۳۳۹,۸۴۰
۳
۲,۶۲۷,۵۰۶
۲
۰
۰
۶,۳۳۹,۸۴۰
۳
۲,۶۲۷,۵۰۶
۲
۷۴۹,۶۰۷
۳
۳۲۴,۵۹۷
۲
۷,۰۸۹,۴۴۷
۳
۲,۹۵۲,۱۰۳
۲
پول
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
ساير
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
جمع
۲۰۳,۵۹۵,۳۰۷
۱۰۰
۱۱۹,۱۷۱,۴۸۹
۱۰۰
۰
۰
۲۰۳,۵۹۵,۳۰۷
۱۰۰
۱۱۹,۱۷۱,۴۸۹
۱۰۰
۲۶,۳۲۱,۳۷۴
۱۰۰
۱۸,۲۰۷,۶۹۲
۱۰۰
۲۲۹,۹۱۶,۶۸۱
۱۰۰
۱۳۷,۳۷۹,۱۸۱
۱۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه چیست ؟

“گزارش فعالیت ماهانه” در کدال به معنای اطلاعات و داده‌های ارائه شده توسط شرکت‌های بورسی در یک بازه‌ی زمانی معین (مثلاً یک ماه) است که باید به صورت منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش دهند.

این گزارش‌ها معمولاً شامل اطلاعات مالی، عملکرد فروش، تغییرات در ساختار سرمایه یا مدیریت، و اطلاعات مهم دیگری که می‌تواند بر قیمت سهام‌شان تأثیر بگذارد، هستند. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد جاری و پتانسیل رشد آتی شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

به‌طور خاص، دوره یک ماهه می‌تواند به گزارشی اشاره داشته باشد که در پایان هر ماه تقویمی ارائه می‌شود و باید دارای جزئیات دقیقی از فعالیت‌های شرکت در طی آن ماه باشد. این اطلاعات برای شفافیت بازار و اطمینان از دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات به‌روز و دقیق ضروری است.