کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

گزارش عملکرد ماهیانه کیمیاتک دی ماه ۱۴۰۲عملکرد ماهانه دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کیمیاتک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

با توجه به انتشار گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ کیمیاتک باید یادآور شد که در قلب پالس‌های بازار سرمایه، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها جای دارند که نه تنها سلامت مالی یک کسب‌وکار را نمایان می‌سازند، بلکه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازند تا با دقت بیشتری به ارزیابی عملکرد فعلی و آینده‌نگری تجاری بپردازند. این گزارش‌ها به عنوان ابزارهایی برای شفافیت و پاسخگویی عمل می‌کنند و زمینه‌ساز تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر داده هستند.
از این رو شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ را به شرح زیر منتشر کرده است.

گزارش فعالیت ماهانه کیمیاتک منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ما در این بخش، با تحلیل گزارش های ماهانه دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک، چشم‌اندازی کلی از وضعیت فعلی و انتظارات آینده کیمیاتک را ارائه می‌دهیم. این اطلاعات، که در زیر ارائه خواهند شد، برای درک بهتر روند‌های فعلی و تهیه برنامه‌های تاکتیکی آتی سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار هستند.


توليد و فروش
کليه مبالغ به ميليون ريال است
شرح
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اصلاحات
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
وضعيت nمحصول-واحد
نام محصول
واحد
تعداد توليد
تعداد فروش
نرخ فروش (ريال)
مبلغ فروش (ميليون ريال)
تعداد تولید
تعداد فروش
مبلغ فروش (میلیون ریال)
تعداد تولید
تعداد فروش
نرخ فروش (ریال)
مبلغ فروش (میلیون ریال)
تعداد تولید
تعداد فروش
نرخ فروش (ریال)
مبلغ فروش (میلیون ریال)
تعداد تولید
تعداد فروش
نرخ فروش (ریال)
مبلغ فروش (میلیون ریال)
تعداد توليد
تعداد فروش
نرخ فروش (ريال)
مبلغ فروش (ميليون ريال)
فروش داخلی:
دارويي (مراقبت پوست)
تعداد
۱۳,۷۹۵,۷۸۱
۱۳,۳۴۱,۵۴۶
۵۷۴,۴۲۴
۷,۶۶۳,۷۰۸
۰
۱۳,۷۹۵,۷۸۱
۱۳,۳۴۱,۵۴۶
۵۷۴,۴۲۴
۷,۶۶۳,۷۰۸
۱,۹۴۱,۳۶۸
۶۹۹,۰۰۶
۶۷۹,۸۸۸
۴۷۵,۲۴۶
۱۵,۷۳۷,۱۴۹
۱۴,۰۴۰,۵۵۲
۵۷۹,۶۷۵
۸,۱۳۸,۹۵۴
۱۵,۵۷۱,۳۵۷
۱۲,۰۹۲,۵۸۶
۳۳۱,۶۹۱
۴,۰۱۰,۹۹۶
توليد
بهداشتي
تعداد
۲۹,۴۴۶,۵۳۸
۲۸,۳۵۵,۹۲۹
۴۹۲,۰۶۷
۱۳,۹۵۳,۰۲۴
۰
۲۹,۴۴۶,۵۳۸
۲۸,۳۵۵,۹۲۹
۴۹۲,۰۶۷
۱۳,۹۵۳,۰۲۴
۲,۷۶۴,۶۶۸
۲,۲۲۳,۴۰۹
۵۸۸,۷۰۹
۱,۳۰۸,۹۴۱
۳۲,۲۱۱,۲۰۶
۳۰,۵۷۹,۳۳۸
۴۹۹,۰۹۴
۱۵,۲۶۱,۹۶۵
۳۳,۹۷۱,۲۴۶
۳۱,۲۸۴,۸۷۰
۳۳۶,۸۷۸
۱۰,۵۳۹,۲۰۰
توليد
آرايشي
تعداد
۵,۴۳۲,۶۶۷
۸,۶۷۵,۱۵۳
۹۳۱,۶۴۴
۸,۰۸۲,۱۵۰
۰
۵,۴۳۲,۶۶۷
۸,۶۷۵,۱۵۳
۹۳۱,۶۴۴
۸,۰۸۲,۱۵۰
۶۹۴,۷۸۵
۷۸۶,۱۹۶
۱,۱۱۱,۶۵۰
۸۷۳,۹۷۵
۶,۱۲۷,۴۵۲
۹,۴۶۱,۳۴۹
۹۴۶,۶۰۱
۸,۹۵۶,۱۲۵
۷,۴۱۴,۴۲۱
۱۲,۳۰۳,۸۶۶
۶۰۷,۰۷۷
۷,۴۶۹,۳۹۵
توليد
جمع فروش داخلی
۰
۵۰,۳۷۲,۶۲۸
۲۹,۶۹۸,۸۸۲
۰
۰
۰
۰
۵۰,۳۷۲,۶۲۸
۲۹,۶۹۸,۸۸۲
۰
۳,۷۰۸,۶۱۱
۲,۶۵۸,۱۶۲
۰
۵۴,۰۸۱,۲۳۹
۳۲,۳۵۷,۰۴۴
۰
۵۵,۶۸۱,۳۲۲
۲۲,۰۱۹,۵۹۱
فروش صادراتی:
بهداشتي
تعداد
۵۴۹,۰۴۳
۵۴۹,۰۴۳
۴۶۱,۶۰۱
۲۵۳,۴۳۹
۰
۵۴۹,۰۴۳
۵۴۹,۰۴۳
۴۶۱,۶۰۱
۲۵۳,۴۳۹
۲۶۴,۰۹۴
۲۶۴,۰۹۴
۴۰۵,۸۴۰
۱۰۷,۱۸۰
۸۱۳,۱۳۷
۸۱۳,۱۳۷
۴۴۳,۴۹۱
۳۶۰,۶۱۹
۲۶۴,۴۴۶
۲۶۴,۴۴۶
۲۸۳,۱۸۱
۷۴,۸۸۶
توليد
آرايشي
تعداد
۲۲,۶۴۴
۲۲,۶۴۴
۵۳۷,۹۷۹
۱۲,۱۸۲
۰
۲۲,۶۴۴
۲۲,۶۴۴
۵۳۷,۹۷۹
۱۲,۱۸۲
۱۵,۹۴۰
۱۵,۹۴۰
۵۴۳,۸۵۲
۸,۶۶۹
۳۸,۵۸۴
۳۸,۵۸۴
۵۴۰,۴۰۵
۲۰,۸۵۱
۸۷,۱۲۸
۸۷,۱۲۸
۳۱۰,۸۶۴
۲۷,۰۸۵
توليد
دارويي (مراقبت پوست)
تعداد
۳۹۰,۱۱۸
۳۹۰,۱۱۸
۶۳۷,۶۹۴
۲۴۸,۷۷۶
۰
۳۹۰,۱۱۸
۳۹۰,۱۱۸
۶۳۷,۶۹۴
۲۴۸,۷۷۶
۵۰,۰۲۸
۵۰,۰۲۸
۵۸۴,۳۹۳
۲۹,۲۳۶
۴۴۰,۱۴۶
۴۴۰,۱۴۶
۶۳۱,۶۳۶
۲۷۸,۰۱۲
۲۸۶,۷۵۰
۲۸۶,۷۵۰
۳۳۳,۷۵۸
۹۵,۷۰۵
توليد
جمع فروش صادراتی
۰
۹۶۱,۸۰۵
۵۱۴,۳۹۷
۰
۰
۰
۰
۹۶۱,۸۰۵
۵۱۴,۳۹۷
۰
۳۳۰,۰۶۲
۱۴۵,۰۸۵
۰
۱,۲۹۱,۸۶۷
۶۵۹,۴۸۲
۰
۶۳۸,۳۲۴
۱۹۷,۶۷۶
درآمد ارائه خدمات:
جمع درآمد ارائه خدمات
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
برگشت از فروش:
جمع برگشت از فروش
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
تخفيفات
۰
۰
۰
۰
۰
۰
جمع
۳۰,۲۱۳,۲۷۹
۰
۳۰,۲۱۳,۲۷۹
۲,۸۰۳,۲۴۷
۳۳,۰۱۶,۵۲۶
۲۲,۲۱۷,۲۶۷
انرژي
صنعت
طبقه بندي
نوع انرژي
واحد اندازه گيري
از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اصلاحات
از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)
دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
مانده پيش بيني تا انتهاي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
توضيحات در خصوص علت تغيير ميزان مصرف
مقدار مصرف
نرخ - ريال
مبلغ - ميليون ريال
مقدار مصرف
نرخ - ريال
مبلغ - ميليون ريال
مقدار مصرف
نرخ - ريال
مبلغ - ميليون ريال
مقدار مصرف
نرخ - ريال
مبلغ - ميليون ريال
مقدار مصرف
نرخ - ريال
مبلغ - ميليون ريال
مقدار
مبلغ
مقدار مصرف
محصولات شيميايي
سوخت
گاز طبیعی
مترمکعب
۶۳۳,۷۰۰
۶,۳۴۷
۴,۰۲۲
۰
۰
۰
۶۳۳,۷۰۰
۶,۳۴۷
۴,۰۲۲
۶۳۴,۰۰۰
۶,۳۵۶
۴,۰۳۰
۱,۲۶۷,۷۰۰
۶,۳۵۲
۸,۰۵۲
۷۰۲,۰۰۰
۴,۴۵۵
۸۵۰,۰۰۰
محصولات شيميايي
سوخت
برق
مگاوات ساعت
۴,۲۱۵
۱,۶۰۸,۰۶۶
۶,۷۷۸
۰
۰
۰
۴,۲۱۵
۱,۶۰۸,۰۶۶
۶,۷۷۸
۴,۲۵۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰
۸,۴۶۵
۱,۶۰۴,۰۱۷
۱۳,۵۷۸
۴,۷۸۰
۷,۶۰۸
۶,۰۰۰
محصولات شيميايي
سوخت
آب
مترمکعب
۴۲,۵۹۵
۳۱۶,۱۴۰
۱۳,۴۶۶
۰
۰
۰
۴۲,۵۹۵
۳۱۶,۱۴۰
۱۳,۴۶۶
۴۲,۵۵۰
۳۱۶,۰۹۹
۱۳,۴۵۰
۸۵,۱۴۵
۳۱۶,۱۲۰
۲۶,۹۱۶
۴۷,۵۸۰
۴,۶۰۹
۵۷,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شرکت محصولات متنوعي را توليد و در اوزان و قيمتهاي مختلف به فروش ميرساند که با توجه به تقاضاي بازار ترکيب توليد و فروش در بازه هاي زماني مختلف موجب تغيير در ترکيب فروش و نرخ ميانگين محصولات مي شود ، همچنین شرکت با کاهش تولید برخی از محصولات کم مارجین و جایگزین کردن با محصولات با مارجین بالاتر درصدد افزایش سود آوری شرکت می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه چیست ؟

“گزارش فعالیت ماهانه” در کدال به معنای اطلاعات و داده‌های ارائه شده توسط شرکت‌های بورسی در یک بازه‌ی زمانی معین (مثلاً یک ماه) است که باید به صورت منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش دهند.

این گزارش‌ها معمولاً شامل اطلاعات مالی، عملکرد فروش، تغییرات در ساختار سرمایه یا مدیریت، و اطلاعات مهم دیگری که می‌تواند بر قیمت سهام‌شان تأثیر بگذارد، هستند. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد جاری و پتانسیل رشد آتی شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

به‌طور خاص، دوره یک ماهه می‌تواند به گزارشی اشاره داشته باشد که در پایان هر ماه تقویمی ارائه می‌شود و باید دارای جزئیات دقیقی از فعالیت‌های شرکت در طی آن ماه باشد. این اطلاعات برای شفافیت بازار و اطمینان از دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات به‌روز و دقیق ضروری است.