خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۰۲ آذر ۱۴۰۰
ولملت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۱ آذر ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
امین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکویر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۹ آبان ۱۴۰۰
کسعدی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۷ آبان ۱۴۰۰
بفجر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۷ آبان ۱۴۰۰
خموتور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شگل - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ولقمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۲ مهر ۱۴۰۰
شگل - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وحافظ - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
فنفت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تکشا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دابور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
ولتجار - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
قرن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۳ تیر ۱۴۰۰
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ تیر ۱۴۰۰
غویتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۲ تیر ۱۴۰۰
دتوزیع - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۰ تیر ۱۴۰۰
وسپه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسانکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (تمدیدی)
۰۶ تیر ۱۴۰۰
کتوکا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
فباهنر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام صنایع مس شهید باهنر*
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ومعادن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
شپارس - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
وتوکا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
غمینو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده