خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دبالک

۲۲ شهریور ۱۴۰۱
افشای اطلاعات با اهمیت دبالک
۱۵ آبان ۱۴۰۰
دبالک - زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۰۶ آبان ۱۴۰۰
دبالک - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
دبالک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دبالک - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دبالک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دبالک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه