خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
زمگسا

۱۵ شهریور ۱۴۰۱
زمگسا – اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
زمگسا – ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۲۵ آبان ۱۴۰۰
زمگسا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۵ آبان ۱۴۰۰
زمگسا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
زمگسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت زمگسا
۰۸ مهر ۱۴۰۰
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - زمانبندی پرداخت سود زمگسا دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
زمگسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ تیر ۱۴۰۰
زمگسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ تیر ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ تیر ۱۴۰۰
زمگسا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۸ تیر ۱۴۰۰
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر زمگسا پیام ناظر وسکرشا بازگشایی نمادهای معاملاتی(زمگسا) ،(وسکرشا) به اطلاع…
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
زمگسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
زمگسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شیران پیام ناظر زمگسا پیام ناظر ثامید توقف نمادهای معاملاتی(ثامید)،(شیران)،(زمگسا) ب…
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
زمگسا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
زمگسا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
زمگسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
زمگسا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
زمگسا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره