خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
مجمع قثابت

۰۲ آذر ۱۴۰۰
قثابت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
قثابت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۵ آبان ۱۴۰۰
قثابت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
قثابت - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم