خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال خکار

۱۸ آبان ۱۴۰۰
خکار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۵ آبان ۱۴۰۰
خکار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
خکار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ مهر ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
خکار - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۴ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
خکار - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ تیر ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ تیر ۱۴۰۰
خکار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت