خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال وآذر

۲۴ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود وآذر
۰۴ آبان ۱۴۰۰
وآذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وآذر
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
وآذر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
‍ وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
وآذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
وآذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده