خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال وپاسا

۲۵ آبان ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود وپاسا
۰۵ آبان ۱۴۰۰
وپاسار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰
وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت وپاسا
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وپاسار - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
وپاسار - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
وپاسار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
وپاسار - زمانبندی پرداخت سود وپاسار دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۹ تیر ۱۴۰۰
وپاسار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۰
وپاسار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت وپاسا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
وپاسار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وپاسار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰