خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال کدما

۲۴ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۰۶ آبان ۱۴۰۰
کدما - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۰ مهر ۱۴۰۰
کدما - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ مهر ۱۴۰۰
کدما - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ مهر ۱۴۰۰
کدما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
کدما - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
کدما - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
کدما - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
کدما - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
کدما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
کدما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
کدما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ تیر ۱۴۰۰
کدما - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کدما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
کدما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت کدما
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت کدما