خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال

۰۲ شهریور ۱۴۰۲
– مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
– مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۵ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود اتکام
۰۵ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود بپیوند
۰۵ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود ساربیل
۰۵ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود کگاز
۰۵ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود تسفا
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود دتوزیع
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود وبوعلی
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود ثالوند
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود کسعدی
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود غپاذر
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود شفا
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود شکلر
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود ثرود
۰۱ بهمن ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود پکرمان
۲۹ دی ۱۴۰۱
دلر – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۹ دی ۱۴۰۱
لوتوس – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۸ دی ۱۴۰۱
وهور – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۸ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود مدیریت
۲۸ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود سباقر
۲۸ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود فجر
۲۸ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود داسوه
۲۸ دی ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود صبا
۲۶ دی ۱۴۰۱
آرمان – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
وفتخار – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
حآسا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
فخاس – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
گوهران – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ دی ۱۴۰۱
خعمرا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام