خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کزغال

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
کزغال – اعلامیه پذیره نویسی
۱۵ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کزغال
۱۰ آبان ۱۴۰۰
کزغال - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
کزغال - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کزغال -آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
کزغال - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کزغال
۲۱ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کزغال
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کزغال
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
کزغال - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
کزغال - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
کزغال - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کزغال - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت کزغال
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
کزغال - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی (اصلاحیه)
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
کزغال - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
کزغال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰